In de bodem wordt, soms door de meest uiteenlopende oorzaken, wel eens bodemverontreiniging aangetroffen. Het kan dan gaan om vaak voorkomende verontreinigingen zoals minerale olie of PAKs, maar ook om stoffen als benzeen, arseen of asbest.


De herkomst van de verontreiniging is vaak duister. Het kan gaan om ‘ongelukjes’ uit het verleden, maar er is ook wel eens sprake van het moedwillig storten van stoffen omwille van het financieel voordeel. Soms is er ook sprake van het opruimen van voormalige (officiële) stortplaatsen of dempingen.


In vroeger tijden werd men niet geacht beter te weten. Sinds 1987 wordt men, zeker als bedrijf zijnde, geacht te weten wat er wel en niet in de bodem kan verdwijnen. Indien wordt vastgesteld dat de verontreiniging is ontstaan na 1987 geldt: 'De vervuiler betaalt'.

 


HB Milieutechniek specialiseert zich in het saneren volgens ‘conventionele methoden’. Daarbij gaat het in feite om de klassieke manier van bodemsaneren. Er zijn echter manieren om te zorgen dat er zo min mogelijk wordt afgevoerd, zoals het toepassen van zeeftechniek, waarbij op de locatie het af te voeren materiaal wordt gezeefd. HB Milieutechniek heeft ruime ervaring met deze technieken zodat van tevoren met redelijke zekerheid kan worden gesteld wat wel en niet zal werken. Op realistische basis maken wij voor u een inschatting waar winst valt te behalen en waar een eventuele zeefactie wel tot reductie van het te storten materiaal zal leiden maar geen besparing zal opleveren. Aanvullend kan HB Milieutechniek een eventuele grondwatersanering uitvoeren.


Grond-, en bodemsaneringen alsmede onderzoeken mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Er zijn verschillende certificaten in omloop voor uitvoering van verschillende activiteiten. Vanaf 1 juli 2007 is het verboden voor niet gecertificeerde bedrijven om zich bezig te houden met dit soort activiteiten. HBmilieutechniek BV voert werkzaamheden uit volgens de BRL7000 Norm.

 


Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging dienen er diverse veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. Deze staan beschreven in de CROW-publicatie 400. HB Milieutechniek is op de hoogte van deze eisen en past deze altijd toe. Om toezicht te houden op de werkzaamheden en veiligheidsomstandigheden heeft HB Milieutechniek gekwalificeerd personeel in dienst.

 


 

HB Milieutechniek is geheel onafhankelijk. Onafhankelijkheid betekent dat er geen voor- of nadeel is voor HB Milieutechniek betreffende de hoeveelheid grond of wat er zich in de grond mocht bevinden. Zoals verplicht maakt HB Milieutechniek ook gebruik van onafhankelijke milieukundige begeleiding. Deze keuren de grond en bepalen hoeveel er aanwezig is van de geconstateerde verontreiniging. Het gehele proces wordt afgerond middels een evaluatieverslag, dat ter goedkeuring aangeboden wordt aan het bevoegd gezag.